Strona głównaOgólnaFelietonDebata konstytucyjna

Debata konstytucyjna

Stowarzyszenie monarchistów polskich, Konfederacja Spiska, zorganizowało trzydniową debatę konstytucyjną, która miała miejsce w Dworze Zbożenna k/Przysuchy, podczas Forum Monarchistów Polskich, w dniach 16 – 18 marca 2018.

Moderatorami debaty byli: prof. zw. Dr hab. Marian Kallas – dziekan Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, dr hab. nauk prawnych Artur Ławniczak – Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, dr nauk prawnych Ryszard Balicki – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Jan Lech Skowera – marszałek Konfederacji Spiskiej.

Celem debaty zorganizowanej przez Konfederację Spiską nie było wypracowanie jednolitego stanowiska, lecz stworzenie możliwości wypowiedzenia się w kwestii konstytucyjnej oraz zebranie opinii środowiska.

W trakcie dyskusji zostały wyrażone różne, często przeciwstawne, poglądy. Do nich należały:

– Konstytucja jest umową społeczną obywateli z władzą. Zawarcie takiej umowy powinno nastąpić wówczas, kiedy nadejdzie „czas konstytucyjny” i być poprzedzone szeroką dyskusją polityczną ze wszystkimi kręgami i grupami społecznymi. Obecna debata wskazuje na bardzo ograniczony zakres proponowanych zmian, a to nie wymaga zmian, czy nowej konstytucji, lecz ewentualnie drobnych korekt.

– bieżąca debata konstytucyjna ma bardzo ograniczony społecznie charakter. Nie uczestniczą w niej media ani szerokie rzesze obywatelskie.

– Konstytucja powinna mieć charakter ogólny, być zrozumiała dla ogółu obywateli, nie powinna zawierać dwuznaczności pozwalających na dowolność interpretacyjną. Zapisy szczegółowe powinny się znajdować w aktach prawnych niższego rzędu.

– Duża różnica zdań towarzyszyła  kwestii zapisu w Konstytucji relacji do Unii Europejskiej. Jedni uważali, że powinien się znaleźć zapis regulujący wzajemne relacje, inni, że Konstytucja nie powinna się odnosić, do mogących ulegać ciągłym zmianom, umów międzynarodowych.

– Poważne kontrowersje dotyczyły zapisu praw obywatelski. Wynikały one z tego, że interpretacja tych praw jest zmienna. Zależy ona w dużej mierze od stopnia świadomości obywatelskiej, od intencji władzy w przypadku praw politycznych i możliwości państwa w przypadku praw socjalnych. To kolejny powód do różnych interpretacji Konstytucji, co rodzi pytanie, czy w takiej sytuacji wyroki Sądu Konstytucyjnego nie są formą stanowienia prawa?

– Przed przystąpieniem do zmian konstytucji należy jednoznacznie określić, jakie przesłanki powinny wystąpić, żeby można było zmieniać konstytucje.

– Konstytucja powinna być jasną i jednoznaczną instrukcją obsługi państwa.

– Marszałek Konfederacji Spiskiej w ramach debaty przedstawił własny projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, co skierowało dyskusję na zagadnienia ideowe, które ewentualnie powinny znaleźć się w polskiej Ustawie Zasadniczej, takie jak: tożsamość państwa wynikająca z zapisów Konstytucji, historyczna ciągłość, znaczenie Kościoła katolickiego, wieloznaczność praw politycznych w warunkach znacznej migracji ludności i braku stałego – w znaczeniu państwowym – pobytu.

Głosy w debacie zebrał Jan Skowera.

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz