Strona głównaOgólnaArtykułyProgram współczesnej partii konserwatywnej

Program współczesnej partii konserwatywnej

ODNOWA

Program współczesnej partii konserwatywnej

Preambuła

Polska, zniszczona ponad półwieczną totalitarną okupacją, niemalże pozbawiona elity – wymordowanej podczas II Wojny Światowej przez okupantów w obu strefach okupacyjnych i przez kolaborantów z UB czy  też skazanej na emigrację; o przerwanej ciągłości kulturowej, społecznej, materialnej i terytorialnej, wymaga Odnowy.

Odnowa zakłada przeprowadzenie podstawowych reform celem przywrócenia państwowości polskiej, zlikwidowanej 22 lipca 1944 roku. Przede wszystkim dogłębnej dekomunizacji, zwłaszcza na polu oświaty i wymiaru sprawiedliwości oraz obalenia ustaleń tzw. okrągłego stołu. Polska po latach sowieckiej okupacji nie przeszła okresu restauracji. Wymaga to zmiany Konstytucji przez przywrócenie Konstytucji Kwietniowej na okres przejściowy, na podstawie której należy uchwalić nową, współczesną Konstytucję. Referendum zdecyduje o formie rządów w Polsce.

Polska i Europa

Polska od zarania dziejów jest i pozostanie państwem zachodnioeuropejskim (chrześcijaństwo, odrodzenie, barok) w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Wartości te decydują o suwerenności Polski.

Polska nie może należeć do organizacji ponadnarodowych, ograniczających jej suwerenność. Jeżeli do takich należy, Sejm wypowie członkostwo.

Polska jest demokratycznym państwem prawa.

Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują Sejm i Senat. Sejm liczy po 1 pośle na powiat (380) wybieranych na 7 lat. Senat liczy 30 senatorów nominowanych przez głowę państwa na lat 9.

Reformie ulegnie ordynacja wyborcza, stanowiąc rozdział w Konstytucji.

Zabroni ona koalicji partyjnych, bowiem koalicje wpływają na zmianę programu wyborczego po wyborach przez ustępstwa wobec potencjalnego koalicjanta oraz ustali podział mandatów.

Próg wyborczy wynosi 5 procent.

Do Sejmu wejdą trzy ugrupowania w kolejności uzyskanych głosów. Ugrupowania, które przekroczyły próg wyborczy, lecz nie znalazły się wśród trzech ugrupowań o najsilniejszym poparciu, uzyskują po 1 mandacie poselskim.

Władzę wykonawczą sprawuje w systemie kanclerskim Kanclerz.

W systemie prezydenckim Prezydent wybierany na lat 7 w wyborach powszechnych. Prezydent mianuje członków swego rządu na czele którego stoi.

W monarchii dziedziczny monarcha. On mianuje Kanclerza.

Referendum rozstrzyga o podstawowych sprawach Państwa. Ich katalog określa Konstytucja.

Urzędnicy państwowi ponoszą odpowiedzialność karno-materialną za podjęte  decyzje. W tych sprawach orzeka Trybunał Administracyjny. W przypadku popełnienia przez urzędnika państwowego przestępstw kryminalnych stosuje się wyłącznie najwyższy wymiar kary, przewidziany dla sprawcy danego przestępstwa. W wypadku prawomocnego skazania urzędnika państwowego skreśla się z listy urzędników.

Urzędnikiem państwowym może być wyłącznie osoba po odbyciu powszechnej służby wojskowej, trwającej co najmniej 12 miesięcy i obowiązkowej dla wszystkich kobiet i mężczyzn. Pobory urzędnika państwowego zwolnione są od opodatkowania. Emerytura urzędnika państwowego, na jaką przechodzi on po ukończeniu 70. roku życia,  wynosi 100 procent poborów. Urzędnik nie ma prawa do strajku.

Obywatelstwo polskie jest przywilejem. Przyjmując dobrowolnie obce obywatelstwo, automatycznie traci się polskie. Zakazuje się podwójnego obywatelstwa. Konstytucja przywróci obywatelstwo polskie potomkom obywateli, pozbawionych przez Stalina obywatelstwa polskiego w okupowanej Polsce po 17 września 1939 roku.

Wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości sprawują niezawisłe sądy.

Sędziowie są wybierani w wyborach powszechnych, przeprowadzanych wraz z wyborami parlamentarnymi, na lat 7. 

Sądy działają szybko i sprawnie, a za pomyłkę sądową obywatel uzyskuje odszkodowanie od skarbu państwa. Jego corocznie ustalaną wysokość określa ustawa.

Ofiara przestępstwa korzysta z większych praw, niż jego sprawca. Ofierze należy się od sprawcy majątkowe zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. Kodeks karny wymaga odpowiedniej nowelizacji.

Obywatel ma prawo chronić przed przestępcą swego życia i mienia. Dotyczy to także życia i mienia rodziny. Znosi się kategorię „przekroczenie obrony koniecznej”.

Przestępczość zorganizowana karana jest najwyższym wymiarem kary. Kary za poszczególne przestępstwa sumuje się.

Referendum rozstrzygnie kwestię kary śmierci.

Sprawca przestępstwa finansuje pracą lub majątkiem własnym swój pobyt w zakładzie karnym. Kodeks karny wykonawczy określa stawkę dzienną za pobyt w zakładzie karnym, nowelizowaną co rok.

Bezpieczeństwo Państwa

Państwo przeznacza na obronę narodową co najmniej 5 procent PKB. Zasadnicza służba wojskowa obejmuje wszystkich obywateli obu płci po ukończeniu 18 lat, kiedy to obywatel uzyskuje pełnię praw obywatelskich, w tym bierne i czynne prawo wyborcze. Ustawa o służbie wojskowej określi, w jakich nielicznych wypadkach nieuleczalnie chory lub niepełnosprawny obywatel będzie zwolniony od pełnienia zasadniczej służby wojskowej.

Stała, silna i nowoczesna i doskonale uzbrojona w broń polskiej produkcji  armia jest gwarantem niepodległości Polski. Na jej użycie poza granicami kraju wymagana jest zgoda Głowy Państwa i obu izb Parlamentu.

Policja pilnuje porządku wewnętrznego korzystając z szerokich uprawnień. Obecność mundurowej policji na ulicach miast i wsi ma dać obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Policjant jest urzędnikiem państwowym.

Każdy obywatel ma prawo do posiadania broni po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, chyba, że sąd orzeknie w indywidualnym wypadku inaczej.

Wojskowe ćwiczenia obywateli podlegającej służbie wojskowej odbywają się przez 3 dni raz do roku w skali powiatu.

Ochrona granic przed nielegalną migracją ma priorytet w obliczu wędrówki ludów.

Państwo może należeć do sojuszy obronnych jeśli nie naruszają one jego suwerenności.

Musimy o tym pamiętać, że nigdy dotąd sojusznicy nie dotrzymali słowa wobec Polski i że jesteśmy zdani przede wszystkim na siebie.

Państwo musi osiągnąć zdolność pełnej mobilizacji w przeciągu 24 godzin. Próbną mobilizację ogłasza się co 3 lata.

Wolności 

Państwo zapewnia wolność wyznań chrześcijańskich i toleruje niechrześcijańskie, o ile nie naruszają one fundamentu Państwa. Istnieje rozdział religii i ideologii od państwa. Nie ma państwa światopoglądowo neutralnego, bowiem nie ma neutralnego światopoglądu. Obecność w przestrzeni publicznej symboli chrześcijańskich wynika z tradycji i jest wyrazem polskiej kultury, przez co nie podlega ograniczeniom.

Wolność słowa jest gwarantowana przez wolne media. Media publiczne finansowane są wyłącznie z budżetu. Zakazuje się emisji reklam w mediach publicznych. Rada Nadzorcza mediów publicznych obsadzana jest wedle klucza: 3 przedstawicieli partii rządzącej, 2 przedstawicieli partii opozycyjnych,1 przedstawiciel Głowy Państwa. Media prywatne finansowane są wyłącznie z kapitału krajowego. Konstytucja zakaże działalności mediów należących do obcego kapitału lub z zagranicznym udziałem celem gwarantowania wolności słowa i unikania wywieraniu wpływów na państwo przez zagranicę.

Państwo gwarantuje obywatelom wolność zrzeszania się bez żadnych ograniczeń.

Organizacje nawołujące do obalenia siłą rządu, wyłonionego w wyborach, traktowane są jako kryminalne związki przestępcze i odpowiednio ścigane. Nawoływanie do obalenia rządu siłą zagrożone jest karą najwyższą.

Zabrania się obywatelom Polski przyjmować tytuły, ordery i wyróżnienia zagraniczne.

Państwo pielęgnuje język i kulturę polską tam, gdzie żyją Polacy. Te wartości decydują o naszej tożsamości.

Mniejszości narodowe korzystają z konstytucyjnych wolności na zasadzie wzajemności.

Państwo chroni rodzinę jako związek kobiety i mężczyzny i życie dzieci poczętych. Macierzyństwo uważa się za zawód. Matka otrzymuje za okres macierzyństwa alternatywne wynagrodzenie za pracę, o ile nie ma własnych dochodów.

Państwo pomaga obywatelom, których stan zdrowia nie pozwala na podjęcie pracy.

Oświata

Oświata wymaga dogłębnej reformy. Nauczycielem zostaje się po studiach wyższych w drodze konkursu.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci i młodzież od lat 6.  do ukończenia 18. roku życia. Należy skończyć z nienaukowym infantylizmem i feminizacją oświaty.

Znosi się szkodliwą koedukację z uwagi na odmienny rozwój dziewcząt i chłopców. Do tego rozwoju i potrzeb należy dostosować programy oświatowe.

Oświatą niepełnosprawnych zajmują się szkoły specjalne pod opieką wyszkolonych pedagogów.

Matki mające dzieci do 6. roku życia i nie pracujące zawodowo otrzymują miesięczną pensję rodzicielską. Jej wysokość określi ustawa. Wysokość dodatku na dzieci wzrasta o 50 procent w porównaniu z poprzednim dzieckiem do ukończenia 18. roku życia albo cyklu oświatowego,

Szkoła podstawowa obejmuje 7 klas niekoedukacyjnych. 4 klasy mają szkoły zawodowe oraz gimnazja (szkoły męskie) i licea (szkoły żeńskie).Kolegium specjalistyczne (roczne) uprawnia do podjęcia studiów wyższych. Nauczyciele są urzędnikami państwowymi. Szkoły ponadpodstawowe są płatne. Wysokość opłat i system stypendialny określi ustawa o powszechnej oświacie.

Bez egzaminu na studia wyższe przyjmowani są absolwenci kolegiów o średniej 5 z przedmiotów obowiązujących na egzaminie na uczelnię.

Programy szkolne nie obejmują seksualizacji i nie dopuszczają propagandy pedofilskiej, homoseksualnej, zoofilskiej i temu podobnej.

Ogranicza się liczbę szkół wyższych, wspierając finansowo najlepsze w rankingu szkoły. Uczelnie, które w polskim światowym rankingu nie mieszczą się w grupie pierwszego tysiąca, nie mogą w swej nazwie zawierać określeń jak „uniwersytet” czy „szkoła wyższa”. Studia są płatne. Ustawa ustali każdorazowy cennik, a studenci o średniej powyżej 3,5 w pięciostopniowej skali mają prawo do zwrotnych stypendiów. Wyklucza się z programów akademickich dyscypliny ideologiczne, jak np. gender. Odstępuje się od szkodliwego systemu bolońskiego, narzuconego przez rewolucję 68‘. Studia dzieli się na magisterskie i doktoranckie.

Praca

Pracujący obywatel korzysta z opieki państwa.

Ponieważ na skutek piramidy wieku likwidujemy niesprawiedliwy system emerytur (regulację na okres przejściowy określi ustawa) gwarantowany system oszczędzania na starość wspierany jest przez Państwo na podstawie dobrowolnej umowy, zawieranej z obywatelem.

Urzędnicy państwowi otrzymują dożywotnie wynagrodzenie za pracę także po spełnieniu obowiązków (po 70. roku życia). Urzędnicy nie mają prawa do strajku. Listę tych urzędników określi ustawa.

Obywatel może pracować tak długo, jak chce, może w każdym czasie przejść w stan spoczynku i nie może być zmuszany do pracy, chyba, że wyrokiem sądowym.

Na wypadek utraty pracy pracownik uzyskuje świadczenia ubezpieczeniowe, jeśli zawarł stosowne ubezpieczenie gwarantowane przez Państwo.

Pomoc socjalna przyznawana jest wyłącznie pracownikom niezdolnym do pracy na skutek choroby. W innych wypadkach obywatelom pomagają organizacje charytatywne posiadające zezwolenie na działalność w Polsce. Ich listę opublikuje Dziennik Ustaw.

Podatek od wynagrodzenia za pracę wynosi 10 procent bez względu na wysokość tego wynagrodzenia. Nie można tolerować dłużej wyzysku ludzi utrzymujących się z pracy umysłu i rąk dla utrzymania kasty beneficjentów państwa. Redukcja podatków ukrytych będzie zadaniem państwa.

Deklaracja podatkowa, składana przez Obywateli, nie może przekraczać objętości 1 kartki papieru A4 i wielkości czcionki 14.

Jedynie sprawiedliwy podatek VAT wynosi 20% poza książkami, wyprawkami dziecięcymi i lekarstwami, które zwolnione są od tego podatku. 

Kwoty, uzyskiwane z ubezpieczeń na życie w celach emerytalnych, gwarantowane przez państwo, nie podlegają opodatkowaniu.

Rodzina

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny korzysta z opieki państwa.

Istnieją tylko małżeństwa wyznaniowe. Rozwody i unieważnienia małżeństwa orzeka się zgodnie z prawem wyznaniowym.

Osoby nie należące do związków wyznaniowych mogą zawrzeć związek cywilny jako związek kobiety i mężczyzny przed notariuszem w formie umowy cywilnoprawnej. Jest ona zrównania w skutkach z małżeństwem.

Rodzic wychowujący dzieci korzysta z opieki państwa.

Z uwagi na zagrożenie klęską demograficzną Państwo prowadzi politykę prorodzinną m.in. przez zasiłki na dzieci. Ich wysokość wzrasta wraz z liczbą dzieci i nie jest zależna od dochodów rodziców.

Polityka i kultura

Państwo dba o politykę historyczną.

Państwo pielęgnuje pamięć  o Ziemiach Utraconych i dba o zabytki kultury polskiej.

Państwo wspiera finansowo projekty pro historyczne i pro patriotyczne.

Kultura narodowa i dbałość o nią stanowi także cel Odnowy.

Polska dba o własną walutę i nie przyjmie obcej na jej miejsce. Własny pieniądz jest wyrazem suwerenności.

Polska dba na zasadzie wzajemności o przyjazne stosunki zwłaszcza z Niemcami i z Rosją, jako naszymi największymi sąsiadami.

Polska prowadzi ostrożną politykę w zakresie unii z innymi państwami mając na uwadze fakt, ze unia polsko-litewska doprowadziła w przeszłości do ustawicznych wojen z Rosją w obronie granic Wielkiego Księstwa Litewskiego wbrew polskiemu interesowi narodowemu.

Państwo prowadzi roztropną politykę imigracyjną.

Państwo przywraca wszystkim obywatelom II RP i ich potomkom obywatelstwo utracone wskutek stalinowskiej agresji na Polskę z dnia 17.09.1939 roku. Państwo chroni swoich obywateli zagranicą i nie zgadza się na ich ekstradycję z Polski.

Gospodarka

Państwo troszczy się o polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza średnie i rodzinne poprzez odpowiednią politykę podatkową. Podatki od działalności gospodarczej wynoszą 10 procent dla wszystkich przedsiębiorstw mających siedzibę w Polsce. Firmy, wypracowujące dochody w Polsce płacą podatki w Polsce.

Podstawowym podatkiem jest VAT wynoszący 20 % wartości produktu i usługi.

Ponieważ Polska jest państwem prawa, to nie uznaje skuteczności decyzji władz okupacyjnych i kolaboracyjnych. Państwo unieważnia zatem dekrety władz okupacyjnych (PKWN) pozbawiające rolników warsztatów pracy a także inne regulacje sowieckiej Polski w zakresie wywłaszczania. Poszkodowani i ich spadkobiercy otrzymają zadośćuczynienie w wysokości 100 procent wartości utraconego majątku wedle stawek na dzień dzisiejszy, o ile jego fizyczny zwrot nie jest możliwy. Za okres udaremnienia z korzystania z zagrabionej własności należy się dodatkowo odszkodowanie naliczane od dnia pozbawienia prawa do korzystania z prawa własności. Odszkodowania mogą być wypłacane ratalnie. Ustawa określi szczegóły rekompensaty. Celem tej regulacji jest zadośćuczynienie za zbrodnię polityczną, popełnioną przez okupanta i komunistycznych kolaborantów i ostrzeżenie na przyszłość. W tym celu powoła się Urząd Reparacyjny.

Z naciskiem podkreśla się zasadę superficies solo cedit jako przestrogę przed zamachem na własność prywatną, na której opiera się Polska. Wyjątki od tej regulacji określi Konstytucja.

Majątek pozbawiony spadkobierców przejmuje na własność gmina z dobrodziejstwem inwentarza.

Państwo przywróci PKP i PKS jako państwowe strategiczne przedsiębiorstwa komunikacji. Nie podlegają one prywatyzacji z uwagi na ich wyjątkowe znaczenie dla państwa, społeczeństwa i obronności. 

Państwo ma obowiązek likwidacji długu publicznego.

Państwu nie wolno zaciągać nowych długów.

Państwo zakazuje subwencji dla politycznych projektów gospodarczych, motywowanych ideologicznie.

Ekologia

Państwo nakazuje humanitarną hodowlę zwierząt.

Państwo nakazuje ekologiczne rolnictwo i chroni wymierające wskutek przemysłowej uprawy gatunki roślin i drzew owocowych.

Rytualny ubój zwierząt jest zakazany.

Na płody rolne nie odpowiadające wymogom ekologii nakłada się podatek w wysokości 100 procent ich handlowej wartości.

Grunty klasy najniższej podlegają zalesieniu.

Państwo dba o czystość akwenów wodnych i powietrza atmosferycznego surowo karząc za ich zanieczyszczanie.

Opieka zdrowotna

 Obywatele mogą ubezpieczyć się w kasach chorych na wypadek choroby. Ustawa określi ich funkcjonowanie.

Dzieci do uzyskania pełnoletności korzystają z opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo.

Ceny za usługi medyczne określane są w corocznych biuletynach Ministra Zdrowia.

Projekt: Jan Bogatko

Podziel się

Brak komentarzy

zostaw komentarz