Cytaty w układzie alfabetycznym wg autorów. Wyboru dokonał: prof. Joachim Glensk. Pańskie dzieci z rozumem się rodzą.                                                                        Przysłowie polskie   Arystokraci mają prawo być głupcami, bo to  l u d z i e   z   t o w a r z y s t w a .                                                  

Podstawą porządku Bożego jest zasada trójosobowej postaci Boga Jedynego, jako Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Na tych trzech filarach zbudowany jest porządek Boży wszechświata i ziemi, jest to porządek miłości. Do niego odwołuje się całe nauczanie Kościoła, jak i sama istota działania tej instytucji ziemskiej powołanej przez samego Boga decyzją Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który ustanowił św. Piotra Swoim następcą na ziemi oraz wyznaczył na twórcę Kościoła Powszechnego mówiąc: „Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój…” Syn Boży, a zarazem Syn Człowieczy, jako wysłannik samego Boga  wskazał ludziom zasady koegzystencji i ładu doczesnego życia tu na ziemi.

Święto Chrystusa Króla kończy rok liturgiczny w Kościele katolickim. Kościół umiejscawiając to święto w ostatnią niedzielę roku kościelnego pragnął wskazać wiernym na nieunikniony moment końca wszystkich rzeczy doczesnych. Pamiętać o Bogu Władcy  Wszechświata występującym w osobie Jezusa Chrystusa Króla jest drogowskazem na drodze do wieczności. Przyjęcie wyobrażenia Boga w osobie Króla służy uwypukleniu zwierzchności, nadrzędności, majestatu. W każdej kulturze, pod każdą szerokością geograficzną Król jest symbolem ideału mającego nadprzyrodzoną moc, dlatego dla przemożnej większości społeczeństw, na przestrzeni dziejów ludzkości, ziemskich doczesnych władców utożsamiano z boskim absolutem. Niestety niektórzy tyrani, dyktatorzy, a nawet niektóre narody, mianując siebie „wybranymi”, postanowiły odwrócić sytuację i

Spór w Polsce międzywojennej o oficjalną datę uzyskania niepodległości trwał długie lata. Ostatecznie ustalono, że Dniem Niepodległości będzie 11 listopada. Decyzja ta zapadła dopiero w 1937 roku, kiedy to Sejm RP przyjął ustawę o ustanowieniu Święta Niepodległości. Z punktu widzenia piłsudczykowskiej tradycji dużego wyboru nie było. W grę wchodziły dwie daty: 10 lub 11 listopada. 10 listopada Piłsudski powrócił do Warszawy z magdeburskiego więzienia, a 11 listopada Rada Regencyjna powołała go na ministra wojny w rządzie polskim, za jaki była uważana Tymczasowa Rada Stanu. Dlaczego nie przyjęto innej daty, np.: - 14 listopada, kiedy to Rada Regencyjna rozwiązuje się i przekazuje zwierzchność nad państwem